پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 6 بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91511

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/vGMANKqLezY

لینک دانلود:

https://vimeo.com/670286905

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260122-abs-2?si=c46e2b2a0e2c4ad1aff505ee4ada1c4e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-260122-abs-k?si=45f9c97afaac4ff09bb06fc3c1ac3330&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۵ بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، به ادامه بررسی و تحلیل سفر ابراهیم رئیسی به مسکو، مذاکرات وین و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91489

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/XaJWSQYOAEU

لینک دانلود:

https://vimeo.com/669961967

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250122-2?si=a3c4aa21983042f99a879c7fdcc74f23&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-250122-k?si=889a81f52fc54543ae549406c5c8f094&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۴ بهمن

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، به بررسی و تحلیل سفر ابراهیم رئیسی به مسکو، تداوم اعتراض معلمان و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91438

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/tdD830XkDO0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/669535445

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240122-2?si=b1dfba8580744654a876f0c64e4d13cb&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-240122-k?si=5f49097793dd4858b00f85d3c6b58980&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

تفسیر خبر جمعه ۱ بهمن

ابراهیم رئیسی با چه درخواستی به مسکو سفر کرد؟

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱ بهمن | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91376

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/jcl1XRhroKs

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/21-jan-final-1-1?si=47030c49fc744c588ff10bcfb15bf064&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/21-jan-final-1-k?si=a09fa6f982bb4e5c8303493ef564c714&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 1 بهمن

در نیمه نخست برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، به گفتگو با آقایان مهندس کوروش زعیم (عضو شورای رهبری جبهه ملی) و دکتر حسین لاجوردی (جامعه شناس) خواهیم نشست. و در نیمه دوم برنامه گفتگویی خواهیم داشت با آقایان جمشید برزگز (شاعر، نویسنده و روزنامه نگار) و باری روزن (دیپلمات سابق آمریکا در ایران). با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91346

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/3rQUee9ys_E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/668474857

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210122-2?si=377996373c6f47aa8e181ec9124ef43e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-210122-k?si=5c34d07854b74e1297e3add2fa1cb1d7&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 30 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91301

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/pALLqUtXWIA

لینک دانلود:

https://vimeo.com/668055644

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200122-2?si=f752fa1bb02c49d080db63e6ae1eb9c1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-200122-k?si=f10dea19a450486da4abbaf05da15b89&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 29 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای مهران براتی معاون سیاسی شورای گذار خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.

لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91280

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/ks6TA9VHcj0

لینک دانلود:

https://vimeo.com/667810785

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190122-2?si=07ef7eb0392f4f63ba4f8cf53d83d645&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-190122-k?si=fc063524233b455283d24fa353658002&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۸ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، اشاره ای به پانزدهمین سال قتل اردشیر حسین پور خواهیم نمود. همچنین به بررسی تداوم اعتراضات معلمین بازنشسته و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91243

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/mmSIlZr2vv4

لینک دانلود:

https://vimeo.com/667415914

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180122-2?si=5e9ead5609d24d1398fb1911eaea2116&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-180122-k?si=ca69a51f51eb402eb95c3229160d5551&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۷ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده، اشاره ای به سالروز خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران خواهیم نمود. سپس به بررسی و تحلیل انفجارهای غرب کشور، سفر احمدی نژاد به ترکیه و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91189

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/OwNKDIhzukw

لینک دانلود:

https://vimeo.com/666876213

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170122-2?si=244c79e39eb740cd94f42d88ac8c5e83&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-170122-k?si=89411871fe964d688c7ffb9ca991a877&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

تفسیر خبر جمعه ۲۴ دی

از بیت رهبری جمهوری اسلامی تا جاسوسی در اسرائیل

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و منشه امیر

جمعه ۲۴ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91115

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Pn51sD5BSXE

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-jan-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/14-jan-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 24 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91109

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/9q-uNIf8KAQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/665860169

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140122-2?si=46dbdf5f2c76494882825dda4d235e55&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-140122-k?si=5b8352aca1184414a132bbd93bd0a3bf&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 23 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91072

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/lMLN7tcdnFI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/665446431

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130122-2?si=93219b029a444397bab39c5cd7be5225&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-130122-k?si=0e813958cee14dcaa1659f0d1921763e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 22 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر محمد صدیق یزدچی (اندیشه ورز و پژوهشگر فلسفه) خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/91035

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/7wkYYDOpTFI

لینک دانلود:

https://vimeo.com/665213857

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120122-2?si=58f8f55b7a95449aba2be4adc9b4e48a&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-120122-k?si=f7b2a8d6944f473a86328358979d1ea0&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۲۱ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل معیشت مردم و دروغ و نیرنگ رژیم جهل و جور و فساد، مجوز خامنه ای برای گرفتن وام از بانک جهانی و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90975

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/1tHshnUFdBE

لینک دانلود:

https://vimeo.com/664910276

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110122-2?si=4d8108f76baf48f09a5e0dc13ab27eca&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-110122-k?si=9d48c95a7ed54cc883c46edbb6280cf1&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری دوشنبه ۲۰ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل مرگ بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز در زندان، سالروز سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه، ملاقات احمد مسعود و طالبان در تهران و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90917

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/Nq9UXbjVqtk

لینک دانلود:

https://vimeo.com/664404760

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100122-2?si=f0667e6fc7864f87b2f4c423a99a2968&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-100122-k?si=951d925fda694d6e8b0fa91bd2624851&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

تفسیر خبر جمعه ۱۷ دی

.
سالگرد نخست وزیری دکتر شاپور بختیار و رویدادهای دیگر

میهمانان: آقایان علیرضا نوری زاده و رضا تقی زاده

جمعه ۱۷ دی | ۲۱:۳۰ تهران | ایران فردا بازپخش : ۶ صبح و ۱۴:۳۰


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90841

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/q2jWf2POIgA

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/7-jan-1-2

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/7-jan-1-k-1

پنجره ای رو به خانه پدری جمعه 17 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای دکتر کاظم کردوانی (نویسنده و جامعه شناس) خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90852

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/QDeimLCjGqM

لینک دانلود:

https://vimeo.com/663202740

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070122-2?si=ee2800b6255e4be6aba70cea50fc7a48&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-070122-k?si=8750ad25beec4f40907a71d92cd8775c&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری پنجشنبه 16 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با دکتر محسن سازگارا خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90774

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/LD0BrIUn28E

لینک دانلود:

https://vimeo.com/662852502

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060122-2?si=78c687d2124e4387aeaf9a4a695f8d01&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-060122-k?si=d181c3a812b145cb93acb73076ba49d8&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری چهارشنبه 15 دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به گفتگو با آقای حمید آصفی روزنامه نگار و منتقد سیاسی خواهیم نشست، و در ارتباط با رویدادهای مهم روز با ایشان به تبادل نظر خواهیم پرداخت. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90764

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/jZrJ1Z24Ups

لینک دانلود:

https://vimeo.com/662621795

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050122-1?si=c66999d663654d258c76e31c79bd9632&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-050122-k?si=11c22ccdff244200bd278179114d53e7&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

پنجره ای رو به خانه پدری سه شنبه ۱۴ دی

در برنامه امروز پنجره ای رو به خانه پدری به میزبانی دکتر علیرضا نوری زاده به بررسی و تحلیل سخنان ابراهیم رئیسی و قصاص ترامپ، اظهارات امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه درباره اسرائیل و دیگر رویدادهای مهم داخلی و منطقه ای خواهیم نشست. با ما باشید و برنامه پنجره ای رو به خانه پدری را با دوستان و آشنایان خود به اشتراک بگذارید، منتظر شنیدن نظرات شما پیرامون این برنامه هستیم.


لینک وبسایت:

http://iranefardalive.com/Archive/90721

لینک یوتیوب:

https://youtu.be/jXt6aQjzLfQ

لینک دانلود:

https://vimeo.com/662360041

فایل صوتی:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040122-2?si=6d838b9ba4194cdfa323ce21ed652992&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

فایل صوتی کم حجم:

https://soundcloud.com/alirezanourizadeh/ief-prg-khaneye-pedari-040122-k?si=47dcbc91e4e94942bdaa83efad08d22e&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharingadvertise at nourizadeh . com